"Muhahahahaha, muhahahahhaha."


Dr. Evil uses his evil laugh