??(Faye Wong)04???????20110702??http//myfayevouritemysinablogcom


??(Faye Wong)08A Perfect Indian???20110702?? http://www.hark.com/clips/wngcpdfxyf-wang-fei-faye-wong-08a-perfect-indian~wang-fei-20110702xun-chang-chang-sha-zhan-~http-slash-slash-myfayevouritemysinablogcom