zipping, swooshing, whoosh, cartoonlike, button sound