Tatsu Maki Sen Puu Kyaku!


The sound effect for the Tatsu Maki Sen Puu Kyaku(Hurricane Kick)